Vanaf 25 mei 2018 is de (AVG) van toepassing

Privacy Policy     Gastouderbureau Zuid-West hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen...

Privacy Policy

 

 

Gastouderbureau Zuid-West hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Zuid-West houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gastouderbureau Zuid-West zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Gastouderbureau Zuid-West verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 • Het aanvragen van subsidie/toeslagen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Zuid-West de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Kind:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • BSN kind
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Opvangdagen
  • Toediening medicatie
  • Formulier ongevallen kind
  • Formulier toestemming ouders vervoer
  • Overeenkomst zelfstandigheid kinderen

 

Ouders:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoon (vast, mobiel, werk)
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Bankrekeningnummer ouders

 

Gastouder:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoon (vast, mobiel)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • ID bewijs
  • EHBO-certificaat
  • VOG
  • Diploma’s

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Zuid-West opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in Portabase voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Gastouderbureau Zuid-West verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Zuid-West de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   • Voornaam;
   • Tussenvoegsel;
   • Achternaam;
   • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Zuid-West opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Gastouderbureau Zuid-West verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje , benadering via Facebook, via e-mailcontact, aankruisen vakje dat ze nieuwsbrief willen ontvangen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Zuid-West de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   • Voornaam;
   • Tussenvoegsel;
   • Achternaam;
   • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Zuid-West opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft.

Overige afspraken en richtlijnen

Gedragscode

Voor alle gastouders van GOB Zuid-West geldt dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige gegevens van klanten. Dit betekent dat:

   • Privacy gevoelige onderwerpen met ouders worden besproken zonder aanwezigheid van andere ouders;
   • Buiten de werkkring geen casus met naam en toenaam word besproken;
   • Schriftelijke gegevens zorgvuldig worden opgeborgen;
   • Schriftjes alleen voor de ouders van het kind zijn bedoeld. Andere ouders kunnen deze niet inzien;
   • Er niet tegen ouders in negatieve termen wordt gesproken over groepsgenoten van hun kind;

 

Inzage, controle en wijziging van gegevens.

Vanuit de  WPB hebben de contractouders het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Het inzagerecht houdt in dat ouders een aanvraag kunnen indienen om inzicht te krijgen in welke gegevens GOB  Zuid-West over hen of hun kinderen verwerkt. Indien een dergelijke aanvraag bij GOB Zuid-West binnen komt, zal GOB Zuid-West de volgende informatie verschaffen aan de ouders:

   • De doeleinden van de gegevensverwerking; waarvoor worden de persoonsgegevens ingezet door GOB Zuid-West.
   • De aard en de herkomst van de persoonsgegevens die verwerkt worden; dit kunnen bijvoorbeeld de gegevens zijn die ouders actief hebben verstrekt bij het inschrijven, of die GOB Zuid-West heeft verzameld gedurende de opvang periode.
   • De ontvangers van de gegevens; dit zijn de derde partijen aan wie GOB Zuid-West gegevens verschaft en die deze gegevens voor eigen doeleinden kunnen verwerken. Dek hierbij aan de Belastingdienst, Bureau Jeugdzorg, GGD of het consultatiebureau.

Daarnaast hebben klanten van GOB Zuid-West het recht om gegevens te corrigeren en/of te verwijderen. Dit volgt na een inzageverzoek. Correctie of verwijdering mag de klant vragen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, of als de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Om te voldoen aan een dergelijk verzoek van de ouder, hoeft er niet perse sprake te zijn van een verwijtbare gedraging door GOB Zuid-West. Feitelijke onjuistheid van gegevens hoeft tenslotte geen gevolg te zijn van  het niet voldoen aan de zorgplicht door GOB Zuid-West. Gegevens kunnen ook per ongeluk foutief zijn opgegeven of ingevoerd.

Bovengenoemde rechten zijn niet onbeperkt. Het is namelijk mogelijk dat GOB Zuid-West een wettelijke bewaartermijn moet naleven van bijvoorbeeld de Belastingdienst. In dat geval is het voor GOB Zuid-West wettelijk gezien niet toegestaan bepaalde gegevens te verwijderen, ook al verzoekt de klant hierom. GOB Zuid-West zal dan aangeven dat zij enkel de gegevens kan verwijderen waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, en dat de overige gegevens verwijderd zullen worden op het moment dat de wettelijke bewaartermijn ins afgelopen. GOB Zuid-West zal in alle andere gevallen de gegevens daadwerkelijk verwijderd of, indien verwijderen echt niet mogelijk is, anonimiseren.


 

Verstrekking aan/Toegang van derden tot persoonsgegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   • Het verzorgen van de internetomgeving van Gastouderbureau Zuid-West;
   • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   • De belastingdienst
   • De GGD inspecteur

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De gegevens over het kind aangaande de ontwikkeling die binnen een normale ontwikkelingslijn vallen, worden niet met derden gedeeld zolang dit niet in het belang van het kind is.

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in het dossier van hun kind. Daarnaast heeft GOB Zuid-West de plicht om altijd met ouders in gesprek te gaan over eventuele zorgen rondom het kind. Wij zullen samen met de ouders kijken hoe onze zorgen kunnen worden weggenomen. Indien de zorgen dusdanig groot zijn en deze in gesprek met de ouders niet worden weggenomen, kunnen wij ons genoodzaakt zien een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij zullen ouders hier vooraf van op de hoogte stellen . Wij doen in principe geen anonieme meldingen bij veilig Thuis, tenzij de veiligheid van kinderen of gastouders in het gedrang is.                              

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gastouderbureau Zuid-West bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

   • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacy beleid kunnen via de regluiere klachtenprocedure van GOB Zuid-West geuit worden. De klachtenprocedure is te vinden op de website. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Gastouderbureau Zuid-West

Burgemeester Jansenstraat 15

4431 BK

‘s-Gravenpolder

gob@gobzw.nl

 

 

Comments are closed.

menu

Gastouderbureau Zuid-West